Στα πλαίσια μιας ορθής και ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκληρωμένη προστασία από παράσιτα, καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές, πρώτες ύλες, τα προϊόντα, τις εγκαταστάσεις, ακόμα και το προσωπικό.

Γνωρίζοντας τις κτιριακές εγκαταστάσεις των πελατών μας, εκτιμώντας τις εξειδικευμένες ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη μας τη δομή, τη λειτουργία, τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, τις πρακτικές αποθήκευσης, καθώς και την τοποθεσία τους, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Απεντόμωση

  • Μυοκτονία

  • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

  • Απώθηση πτηνών

  • Απώθηση ερπετών