Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας Facility Experts υπήρξε η υιοθέτηση και η επέκταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας, το οποίο ως παράγοντας καθοριστικής σημασίας, θα εξασφαλίζει την συνεχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και τη διαχείριση των λειτουργικών διαδικασιών.
Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Συστήματα Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Πρότυπο ISO 9001:2015

Βασικοί Στόχοι του Συστήματος Ποιότητας:
 • Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται μέσω αυτών των συμβάσεων.

 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των έργων, από τη φάση σχεδιασμού της υλοποίησης έως την ολοκλήρωση και την παράδοση στον πελάτη.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης- Πρότυπο ISO 14001:2015

Οφέλη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Προστασία του περιβάλλοντος με την πρόληψη ή τον περιορισμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

 • Επίτευξη οικονομικών και λειτουργικών οφελών που μπορούν να προκύψουν από την περιβαλλοντική εφαρμογή.

 • Υγιείς εναλλακτικές λύσεις που ενισχύουν τη θέση του οργανισμού στην αγορά.

 • Επικοινωνία περιβαλλοντικών πληροφοριών σε ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία- Πρότυπο ISO 45001:2018

Οφέλη Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Αναφέρει με σαφήνεια τις πολιτικές, τα προγράμματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στόχους κατάλληλους για τη λειτουργία της εταιρείας μας,

 • Προσδιορίζει τους επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και τις νομικές απαιτήσεις

 • Λαμβάνει προληπτική προσέγγιση στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και εμπλέκει τους υπαλλήλους στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών.

 • Ελέγχει ή εξαλείφει τους κινδύνους για την πρόληψη ατυχημάτων.

 • Παρακολουθεί την απόδοση του συστήματος επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

 • Εξασφαλίζει συνεχείς κριτικές, αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος.

Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- Πρότυπο ISO 26000:2010

Βασικοί Στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Οργανωτική διακυβέρνηση - πρακτική υπευθυνότητας και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας.

 • Ανθρώπινα δικαιώματα - μεταχείριση όλων των ατόμων με σεβασμό, κάνοντας ειδικές προσπάθειες για να βοηθήσουμε άτομα από ευάλωτες ομάδες.

 • Εργατικές πρακτικές - παροχή δίκαιων, ασφαλών και υγιών συνθηκών για τους εργαζόμενους.

 • Περιβάλλον - εντοπισμός και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πόρων και της διάθεσης αποβλήτων, όπως η χρήση οικολογικών προϊόντων, ανακύκλωση, μηχανήματα που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, και νερό, με περιορισμένες εκπομπές.

 • Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας - σεβασμός του νόμου.

 • Θέματα καταναλωτών - παροχή υγιών και ασφαλών προϊόντων, παροχή ακριβών πληροφοριών και προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

 • • Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας - συμμετοχή στη βελτίωση των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών- Πρότυπο ISO 27001:2013

Βασικοί Στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την Κεντρική Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.

 • Εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλασσόμενο πως ενεργεί σύμφωνα με επικυρωμένα διεθνή πρότυπα, νόμους και κανονισμούς, καθώς και συμβατικές απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

 • Προστατεύει τα περιουσιακά της αγαθά και τις πληροφορίες που διαχειρίζεται από απειλές (εσωτερικές και εξωτερικές) και κινδύνους.

 • Διασφαλίζει τη διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφυλάττει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση των μετρήσιμων στόχων ασφάλειας.

 • Εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους σε προστατευόμενες πληροφορίες.

 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνεί την Κεντρική αλλά και τις επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας στο προσωπικό της εταιρείας και σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος.