Μια από τις προτεραιότητες της Facility Experts είναι η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων με στόχο την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Η εταιρία έχει Πανελλαδική Άδεια για τη Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (ως προς τη συλλογή και τη μεταφορά). Επίσης, προσφέρει:

  • Ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων

  • Διαχείριση αποβλήτων

  • Αποκομιδή απορριμμάτων

  • Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών

  • Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

  • Διασφάλιση κανόνων και Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης